Mission (ଲକ୍ଷ୍ୟ)

To make Nirveda Odisha as an Odisha Bahujan Literature.

ଓଡିଶା ରେ ନିର୍ବେଦ ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବହୁଜନ ଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ କରିବା ଦିଗରେ